Stowarzyszenie IQ     Stowarzyszenie zostało powołane, by wspierać realizację inteligentnych i twórczych projektów, szczególnie autorstwa ludzi młodych. Równolegle celem Stowarzyszenia jest propagowanie wszelkich form działalności artystycznej, które zostaną uznane przez członków IQ za wartościowe i wpływające na twórczy rozwój odbiorcy.

     Grupa osób tworzących Stowarzyszenie wywodzi się z redakcji działającego w latach 1999-2000 niezależnego czasopisma młodzieżowego "Gałkołom". W dotychczasowej pracy twórczej niejednokrotnie napotykaliśmy na przeszkody, które uniemożliwiały nam realizację zamierzonych celów. Chcielibyśmy, aby powołane przez nas Stowarzyszenie pomagało w przezwyciężaniu podobnych trudności oraz ułatwiało pracę zarówno nam, jak i wszystkim tym, którzy pragną tworzyć.

  Małgorzata Burnecka alabama@iq.art.pl
  Michał Carło weaver@iq.art.pl
  Michał Kujawiak qjoe@iq.art.pl
  Wiktor Lewandowski thor@iq.art.pl
  Marcin Sawicz clarence@iq.art.pl
  Michał Sawicz gavein@iq.art.pl

I. Postanowienia ogólne.

§1.
 1. Stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie Skutecznego Wyrażania Myśli - IQ" jest stowarzyszeniem zwykłym w myśl art. 40-43 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ww. ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§2.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Marcin Sawicz, ur. dn. 29 stycznia 1981 roku, we Wrocławiu; zamieszkały przy ul. Oppmana 5, 51-142, Wrocław.
§3.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


II. Cele i środki działania.

§4.

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. wspomaganie młodych ludzi w publikowaniu i rozpowszechnianiu swojej twórczości oraz poglądów
 2. popularyzowanie wszelkich przejawów kultury i sztuki wśród ludzi młodych
 3. podejmowanie innych działań w celu propagowania sztuki.
§5.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
 1. udział w działalności wydawniczej związanej z celami określonymi w §4 niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • pośredniczenie pomiędzy autorami a wydawcami, mediami i innymi organizacjami
  • pomoc techniczna w postaci: korekty, opracowania graficznego, składu oraz łamania tekstu
 2. tworzenie witryn internetowych
 3. współpracę z różnymi instytucjami medialnymi
 4. współpracę z osobami i organizacjami o podobnych celach działania, w tym z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi
 5. wspomaganie organizowania konkursów, warsztatów, wystaw, spotkań i innych imprez kulturalnych
 6. przedkładanie władzom administracyjnym i samorządowym stanowisk i opinii w zakresie problemów zgodnych z celami określonymi w §4 niniejszego regulaminu.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§6.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie niepozbawione praw publicznych, pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§7.
 1. Członków przyjmuje się w drodze uchwały walnego zebrania członków na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Lista członków jest prowadzona przez Przewodniczącego walnego zebrania członków.
§8.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie walnemu zebraniu członków
 2. śmierci członka
 3. skreślenia z listy członków przez walne zebranie członków z powodu:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia
  2. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku
  3. nieprzestrzegania obowiązków zawartych w §10 niniejszego statutu
§9.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. przedkładania projektów uchwał do walnego zebrania członków
 2. udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z majątku należącego do Stowarzyszenia
 3. współdecydowania w sprawach działalności Stowarzyszenia.
§10.

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia i uchwał walnego zebrania.
 2. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 3. wnoszenia składek członkowskich.


IV. Władze Stowarzyszenia.

§11.

Wszystkie decyzje dotyczące działalności, funkcjonowania i organizacji stowarzyszenia podejmowane są w drodze uchwały walnego zebrania członków.
§12.
 1. W walnym zebraniu członków, z głosem stanowiącym, mogą brać udział wszyscy członkowie.
 2. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne zebranie członków zwyczajne zwoływane jest raz w miesiącu.
 4. Walne zebranie członków nadzwyczajne zwoływane w dowolnym czasie z inicjatywy Przewodniczącego, o którym mowa w §13 niniejszego regulaminu.
 5. Zawiadomienie o zebraniu może być przekazane nie później niż na tydzień przed zebraniem, w formie:
  • listownej
  • poczty elektronicznej
  • telefonicznej
  • krótkiej wiadomości tekstowej.
 6. Obradami walnego zebrania członków kieruje Przewodniczący.
§13.

Przewodniczącym walnego zebrania członków jest jego przedstawiciel, o którym mowa w §2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

§14.
 1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały, z wyjątkiem zmiany regulaminu i rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
 2. 2. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego.


V. Majątek Stowarzyszenia.

§15.
 1. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia powstają wyłącznie ze składek członkowskich.
 2. 2. Majątkiem Stowarzyszenia rozporządza walne zebranie członków.


VI. Postanowienia końcowe.

§16.

Zmiana regulaminu Stowarzyszenia następuje przez uchwałę walnego zebrania członków podjętą kwalifikowaną 3/4 większością głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków.

§17.
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą walnego zebrania członków podjętą kwalifikowaną 3/4 większością głosów w obecności wszystkich członków.
 2. Walne zebranie członków uchwala cel, na który zostanie przeznaczony majątek likwidowanego Stowarzyszenia.
§18.
 1. Stowarzyszenie może w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną 3/4 większością głosów w obecności wszystkich członków rozwiązać się celem zarejestrowania jako stowarzyszenie w myśl art. 9-17 ustawy, o której mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. 2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zostać podjęta wyłącznie, gdy spełnione są ustawowe wymagania do rejestracji.